26 Eylül 2021 | 18:41
Buradasınız:  / MUTABAKAT TUTANAĞI

Madde 1. Kuruluşun Adı ve Merkezi

Kuruluşun Adı: Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu

Kısa Adı: GİKAP

İngilizce Adı: Rainbow Istanbul Women Organizations’ Platform

Kuruluş Tarihi: 5 Mayıs 1995

Merkezi: İstanbul

Madde 2. GİKAP’ın Dayanağı

5253 sayılı Dernekler Kanununun 25. maddesinde “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.

T.C.Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (K.S.G.M) “İl ve Bölge Danışma Platformlarını, kadın örgütlemesinde “yeni bir örgüt kimliği’’ olarak tanımlamaktadır. “Bu yapılanmayı, resmi olmayan ama gerçek gücünü bağımsız birimlerin bir araya gelme isteğinden alan yerel/toplumsal bir potansiyeli temsil eden açık bir örgütlenme düzeyidir, ara örgütlenme birimidir’’şeklinde tarif etmektedir.[1]

Madde 3. GİKAP’ın Vizyonu

Toplumsal değişim süreci çerçevesinde, ülkemizde ve dünyada etkileri açısından yaygın ve önemli sosyal problemler yaşanmaktadır.

Vizyonumuz; gönüllü kadın kuruluşlarının öncelikle kadın ve aile eksenli olmak üzere ortak paydalar çerçevesinde, proje ve politikaların üretim süreçlerinde aktif rol oynamalarını sağlamak, kadından topluma kadın bakış açısıyla küresel düşünüp yerel ve özgün çözümler üretmektir.

Madde 4. GİKAP’ın Misyonu ve Stratejisi

Platformumuzun misyonu; kadın, aile ve GİKAP katılımcısı gönüllü kadın kuruluşlarının statüsünü yükseltmektir. Bu amaçla farklı sahalarda çalışan ve farklı birikimlere sahip gönüllü kadın kuruluşlarını periyodik süreçlerde bir araya getirerek;

 1. Kadınların aile içinde, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta üretken bireyler olmalarını desteklemek,
 2. Temel hak ve özgürlüklerin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak,
 1. Yaşam boyu eğitimi teşvik etmek,
 2. Çeşitli sebeplerle aile kurumu dışında kalmış bireylerin (huzurevi, yetiştirme yurdu, sığınma evi vb.) yaşam koşullarını iyileştirmek,
 3. Aile destek hizmetlerini toplumda yaygınlaştırmak,
 4. Kadın ve aileyle ilgili olarak hayatı anlamlandıran her konuyu (sağlık, hukuk, çevre, sanat, spor, medya, etik değerler vb.) çalışma sahası içinde kabul etmek,
 5. Kadın STK’ları desteklemek ve verimliliği artırmaya yönelik proje ve programlar uygulamak,
 6. Özdeğerlerlerimizi muhafaza etmek, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütmektir.

Madde 5. GİKAP’ın Yapılanma İlkeleri

 1. Platform çalışmalarını, Mutabakat Tutanağı ve İçyönetmelik çerçevesinde yapmak,
 2. Katılımcıları arzuları dışında herhangi bir göreve zorlamamak,
 3. Katılımcıların bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,
 4. Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, katılımcılar arasında eşitlik prensibiyle hareket etmek, demokratik kurallarla çalışmak,
 5. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek.

Madde 6. GİKAP’ın Çalışma Biçimi:

Vizyonu ve misyonu doğrultusunda,

 1. Katılımcı kuruluş temsilcilerini aylık düzenli toplantılarla bir araya getirerek istişare zemini hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı iletişim ve bilgi akışı sağlamak,
 2. Ortak çalışmalar kapsamında Alt Çalışma Grupları, Komisyonlar ve Koordinasyon Kurulları oluşturmak,
 3. Programlar (eğitim programları, konferans, panel, sergi, gezi, sempozyum vb.) düzenlemek,
 4. Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmalarını bülten, yıllık katalog, internet vb. aracılığı ile ilgililere duyurmak,
 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde,
 • Platformun “Ortak Görüş” belgelerini temsilciler veya iletişim kanalları aracılığıyla sunmak,
 • Yönetim Grubu’nun GİKAP adına destek kararı aldığı ve ortak çalışma kabul ettiği projeleri, sorumluluk alan kuruluşları belirterek ulusal ve uluslararası düzeye taşımak,
 • Mutabakat Tutanağında belirlenmiş ilkeler çerçevesinde çatı örgütlerde yer almak,
 • Düzenlenen etkinliklere katılmak,
 • Savunuculuk yapmak.

Madde 7. GİKAP’a Katılım

Amaç ve ilkeleri GİKAP’ın vizyon ve misyonuna uygun kadın sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, girişim grubu, meslek grupları, dernek ve vakıfların kadın kol, komite ve komisyonları, federasyon, konfederasyon, platform, sendika, kooperatif vb.), GİKAP katılımcıları arasında yer alabilirler.

GİKAP Katılımcısı Olma Prosedürü

 1. Kuruluşlar “GİKAP Katılımcı Başvuru Formu”nu doldurur. Formda belirtilen belgeleri GİKAP sekreterine teslim eder. Eksiklikler tamamlanıncaya kadar katılım başvurusu Yönetim Grubunun gündemine girmez.
 2. Belgelerin tamamlanmasını takiben ilk Platform Meclisi toplantısında katılımcı başvurusu görüşülür, Yönetim Grubunun ¾ oyçokluğu ile karara bağlanır. Başvuru talebi en geç üç ay içinde cevaplanır. Bu cevap, olumlu veya olumsuz olabileceği gibi, katılım talebinde bulunan kuruluşun tanınmasına yönelik bir süreci de kapsayabilir.

 Madde 8. GİKAP Yapılanması/Organları  

 • GİKAP Katılımcıları/Katılımcı Temsilcileri/Platform Meclisi
  1. Yönetim Grubu
  2. Haber Ağı Grubu
 • Alt Çalışma Grubu
 • Komisyon
 • Koordinasyon Kurulu

Madde 8.1. GİKAP Katılımcıları/GİKAP Katılımcı Kuruluş Temsilcileri/Platform Meclisi

GİKAP Katılımcıları, katılım prosedürünü yerine getirmiş olan gönüllü kadın kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar tarafından belirlenen kişiler, kurumlarını GİKAP’ta Yönetim Grubu veya Haber Ağı Grubu statüsünde temsil ederler. Platform Meclisi, katılımcı temsilcilerinin tümünden oluşur.

GİKAP Katılımcı Kuruluşlarının Görev ve Sorumlulukları:

a.       Katılımcı statüsü devam ettiği sürece GİKAP Mutabakat Tutanağı ve İçyönetmeliğini dikkate almak,

b.      Temsilcilerinin, “Yönetim Grubu” veya “Haber Ağı Grubu”nda yer almasına karar vermek,

c.       Katılım prosedürünü eksiksiz yerine getirmek,

d.      GİKAP Katılımcısı olmanın kadın STK’lara kazandırdığı ulusal ve uluslararası statünün bilinciyle temsilcilerini seçmek, katılımda devamlılığı sağlamak, temsilci değişikliğini bildirmek,

e.       GİKAP’tan gelen rapor ve belgeleri gelen evrak statüsünde kaydetmek, kuruluşunun yetkili ve ilgili organlarını bilgilendirmek,

f.       İçinde yer aldığı ulusal ve uluslararası GİKAP ortak etkinliklerini -talep ettiği takdirde- kendi kuruluşunun faaliyetleri arasında zikretmek,

g.       GİKAP’ın düzenlediği faaliyetleri kurumsal olarak desteklemek,

h.      GİKAP web sayfasında iletişim bilgileri ve faaliyetleriyle yer almak,

i.        GİKAP adı zikredilerek yapılması planlanan ve katılımcı kuruluşlardan onay[2] istenen konularda (bildiri, yürüyüş, basın toplantısı vb. kritik etkinlikler), yetkili kurulunun görüşünü güncelliği kaybetmeden ivedilikle GİKAP’a bildirmek,

j.        Yetki verildiği konular dışında GİKAP adına sözlü-yazılı beyanat vermemek, etkinlik düzenlememek.

Katılımcı Kuruluş Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları:

a. Aylık Platform Meclisi toplantılarına temsilcisi olduğu kuruluş adına düzenli olarak katılmak[3],

b. GİKAP’ta sunulan rapor ve belgeleri gelen evrak statüsünde kuruluşuna iletmek, GİKAP çalışmaları hakkında kurumunu düzenli olarak bilgilendirmek,

c. Yönetim Grubu tarafından verilen ve kendisinin de onayladığı görevleri yerine getirmek,

d. Platform giderlerine Yönetim Grubu kararları doğrultusunda katkıda bulunmak,

e. GİKAP’ı yazılı ve ortak metinler üzerinden tanıtmak, GİKAP ortak etkinliklerini desteklemek ve duyurmak,

f. GİKAP Mutabakat Tutanağı veya İçyönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmamak, yetki verilmediği konularda GİKAP adının zikredildiği sözlü-yazılı beyanat vermemek ve etkinlik düzenlememek,

g.  GİKAP merkezinde bulunan “STK Kütüphanesinden” ve “GİKAP Arşivinden” belirlenmiş ilkeler çerçevesinde yararlanmak.

Madde 8.1.i. GİKAP Yönetim Grubu

GİKAP’ın en yetkili karar organıdır. Mutabakat Tutanağı ve İçyönetmelik çerçevesinde çalışır. Yönetim Grubuna katılma talebi onaylanan kadın kuruluşlarının temsilcilerinden (bir asil ve bir yedek) oluşur. Asil ve yedek iki temsilci Platform Meclisine birlikte veya tek olarak yer alabilirler, ancak asil üyelerin oy hakkı bulunur.

 Yönetim Grubunda Karar Alma

a.  Yönetim Grubu, kararın niteliğine göre salt çoğunluk, oyçokluğu veya oy birliği ile karar alır. o   Salt Çoğunluk: Yönetim Grubu hazirununun[4] yarıdan bir fazlasının oylarını ifade eder. Platform Meclisi toplantısı (gündeminin onayı, toplantı gün, yer ve saatinin değişimi vb.), Platform Meclisi binası, sekretaryanın işleyişi, sosyo-kültürel etkinlikler vb. konularda salt çoğunluk aranır.o   Oyçokluğu: Yönetim Grubunun ¾ ünün onayını ifade eder. “Genel Koordinatör”, “Genel Koordinatör Vekili”, “Genel Koordinatörlük İstişare Grubu”, GİKAP Danışmanları, temsilci belirlenmesi, yeni katılımcı kabulü, projelerin GİKAP adına desteklenmesi ve işbirliği kararı, disiplin ve prosedür ihlalleri vb. durumlarda oyçokluğu aranır.  o   Oy birliği: Hem Yönetim Grubunda yer alan üyelerin hem de temsilcisi oldukları kurumların yetkili organlarının tümünün onayını ifade eder. GİKAP adı zikredilerek yapılacak bildiri yayınlama, basın toplantısı düzenleme gibi çok önemli kritik kararların oylanmasında aranır.

b. Aksine bir karar alınmadıkça oylamalar açık usulle yapılır.

c. Kararlarda çekimser kalanlar veya kararları onaylamayanlar muhalefet şerhlerini belirtirler.

d. Arka arkaya iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Grubu üyelerinin alınan kararları onaylandığı kabul edilir.

Madde 8.1.ii. GİKAP Haber Ağı Grubu

Haber Ağı Grubuna katılma talebi onaylanan kadın kuruluşlarının temsilcilerinden (bir asil ve bir yedek) oluşur. Mutabakat Tutanağı ve İçyönetmelik çerçevesinde çalışır. Asil ve yedek iki temsilci Platform Meclisine birlikte veya tek olarak katılabilirler. Haber Ağı Grubu, tüm GİKAP çalışmalarında Yönetim Grubu ile eşit söz hakkına sahiptir, ancak oylamalara katılmazlar.

Haber Ağı Grubu statüsündeki Girişim Grupları, “GİKAP Girişim Grupları Merkez (GİKAP GGM)’ini adres olarak kullanabilir; telefon ve faksını iletişim bilgileri olarak gösterebilirler. Bu durumda giderlere katkı sağlarlar. Talep ettikleri durumda prosedür doğrultusunda GİKAP Yönetim Grubuna geçiş yapabilirler.

Madde 8.2. Alt Çalışma Grupları[5]

Yönetim Grubu tarafından GİKAP adına desteklenmesi kararı alınmış bir proje veya konu çerçevesinde en az iki GİKAP katılımcısının bir araya gelerek sorumluluk almasıyla oluşur.

Madde 8.3. Komisyonlar[6]

GİKAP Ana Komisyonları:

a. Aile Komisyonu

b. Kadın Komisyonu

c. Çocuk Komisyonu

d. Genç Komisyonu

e. Yaşlı Komisyonu

f. Özürlü Komisyonu

g. Sosyo-Kültürel Etkinlikler Komisyonu

h.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu

i. Uluslararası İlişkiler Komisyonu’dur. Gereği halinde Yönetim Grubu kararı ile farklı konu başlıklarında geçici veya devamlı komisyonlar oluşturulabilir.

Madde 8.4. Koordinasyon Kurulu

Koordinasyon Kurulları makro projelerde, GİKAP katılımcıları ile GİKAP dışı kurum ve kişiler (kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, akademisyenler, uzmanlar, aynı sahada çalışan STK’lar vb.) arasında işbirliği ve koordinasyon sağlar. Gereği halinde Yönetim Grubu kararı ile geçici veya devamlı Koordinasyon Kurulları oluşturulabilir.

Madde 9. GİKAP’ da Görev Alan Yetkililer

 • Genel Koordinatör/Vekili
 • Genel Koordinatörlük İstişare Grubu
 • Sekreter
 • GİKAP Gözlemcisi
 • GİKAP Temsilcisi
 • Danışman

Madde 9.1. Genel Koordinatör/Vekili[7]

GİKAP’ı temsil eden en yetkili kişidir. Ulusal ve uluslararası etkinliklerde başkanlık statüsü arandığında GİKAP’ı bu konumda temsil eder. Mutabakat Tutanağı ve İçyönetmeliğe bağlı olarak çalışır. Yönetim Grubuna karşı sorumludur. GİKAP Organları arasında koordinasyonu sağlar. Kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar vb. kurum ve kişilerle GİKAP arasındaki bağlantıyı kurar. Yönetim Grubunun ¾ oyçokluğu ile iki yıl süre için seçilir. Genel Koordinatör olmadığı durumlarda Genel Koordinatör Vekili aynı yetki ve sorumlulukla görev yapar.

Madde 9.2. Genel Koordinatörlük İstişare Grubu

“Genel Koordinatörlük İstişare Grubu”; GİKAP çalışmalarında bilgi ve tecrübe sahibi üç kişiden oluşur. İhtiyaç duyulan durumlarda Genel Koordinatörün istişare edeceği gruptur. Yönetim Grubu tarafından bir yıl süre için seçilir. İstişare edilecek konular; Mutabakat Tutanağı ve İçtüzük bağlamında veya Yönetim Grubunun belirleyeceği spesifik başlıklar çerçevesinde gerçekleşir. Grubun önerileri tavsiye niteliğindedir.

Madde 9.3. Sekreter[8]

GİKAP Sekreteri Genel Koordinatörün teklifi ve/veya Platform Meclisi hazirununun salt çoğunluğunun onayı ile görevlendirilir. Sekreter, Genel Koordinatöre bağlı olarak çalışır. Görevlendirme doğrultusunda kayıt, dosyalama, iletişim vb. çalışmaları yürütür, GİKAP etkinliklerinde aktif görev alır.

Madde 9.4 GİKAP Gözlemcisi

Yönetim Grubu veya Genel Koordinatör tarafından görevlendirilir. Etkinliklere, GİKAP adına gözlemci/dinleyici olarak iştirak eder, raporlarını Genel Koordinatöre iletir. GİKAP Katılımcısı olma şartı yoktur Platformun onaylanmış metinleri dışında fikir beyan edemez.

Madde 9.5. GİKAP Temsilcisi

GİKAP Mutabakat Tutanağı doğrultusunda Platform Meclisi’nin ‘ortak metinleri’ ve ortak görüşünden hareketle, temsil görevi yapar. GİKAP Katılımcısı olma şartı yoktur. GİKAP Yönetim Grubu hazirunun oyçokluğu ile seçilir. Üstlendiği göreve ait bilgileri Genel Koordinatöre raporlar. Görevi GİKAP Yönetim Grubu kararları doğrultusunda sürekli veya konu/zamanla sınırlıdır.

Madde 9.6. GİKAP Danışmanı

Gerekli görülen konu başlıklarında GİKAP çalışmalarına danışmanlık hizmeti veren uzman kişidir. GİKAP Yönetim Grubunun ¾ oyçokluğuyla belirlenir. Danışmanlık hizmeti kapsamında yapılan görüşme ve çalışmalar Genel Koordinatör tarafından aylık raporlarla sunulur. Görevi GİKAP Yönetim Grubu kararları doğrultusunda sürekli veya konu/zamanla sınırlıdır.

Madde 10. GİKAP Adına Bildiri Yayınlanması/Basın Toplantısı Düzenlenmesi

GİKAP adı zikredilerek yapılması düşünülen ve katılımcıları olumsuz yönde etkileme ihtimali olan faaliyetlerde (bildiri yayınlamak, basın toplantısı, yürüyüş vb.) tüm Yönetim Grubunun mensup olduğu STK’ların yetkili organlarının onayı gerekir. Ortak metin veya faaliyetin hazırlanması ve onaylanması sürecinde GİKAP ve GİKAP katılımcılarının güncelliği kaybetmeden hızlı hareket etmeleri beklenir. Bu etkinliklerde onay vermeyen tek bir katılımcı kuruluş bile olsa GİKAP adı kullanılamaz ve yapılan etkinlik yalnızca onaylayan kuruluşların isimleriyle gerçekleşir.

Madde 11. GİKAP Giderlerinin Karşılanması ve Gelir Kaynakları

Giderler; sponsorlar tarafından karşılanır. Gerektiğinde Yönetim Grubu kararıyla temsilcilerin katkı payı belirlenir.

Madde 12. Mutabakat Tutanağı ve İçyönetmeliğinin Değiştirilmesi

Değişiklikler, Yönetim Grubunun ¾ oyçokluğuyla yapılır.

Madde 13. GİKAP’tan Çıkma/Çıkarılma/Uyarı

Her Katılımcı kuruluş; bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu veya yetkili organının yazılı bildirimi ile GİKAP’tan ayrılma hakkına sahiptir. Dilekçesi Genel Koordinatöre ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

GİKAP Mutabakat Tutanağı/İçyönetmeliğe aykırı davranışlarda bulunan, yetki verilmediği halde GİKAP adına sözlü-yazılı beyanat veren, bir yıl içinde görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen katılımcı temsilcileri ve kuruluşları; Yönetim Grubunun ¾ oyçokluğu ile sözlü/yazılı uyarılır veya GİKAP’tan çıkarılma kararı alınabilir.

Ayrıca mevcut yöneticileri/atadıkları temsilciler kanun dışı, ayırımcı, bölücü, yıkıcı vb. faaliyetlerden hüküm giymiş STK’ların ve temsilcilerinin GİKAP’la ilişiği kesilir.

 Madde14. Platformun Feshi

GİKAP Yönetim Grubunun ¾ oyçokluğunun kararı ile Platform feshedilir.

 Madde 15. Yürürlüğe Girme Tarihi

GİKAP Mutabakat Tutanağı Mart 2009 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 Geçici Madde

Mutabakat Tutanağı yürürlüğe girmeden önce GİKAP’ta katılımcı statüsünde bulunlar, Mart 2009’dan itibaren Yönetim veya Haber Ağı Grubuna dâhil olmadıkları durumlarda, aylık Platform Meclisi toplantılarına dinleyici olarak katılabilirler.

[1] İl ve Bölge Danışma Platformlarının kuruluş amacı, T.C.Hükümeti ile B.M. Kalkınma Programı çerçevesinde imzalanan bir anlaşma gereği 18.02.1993 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

[2] Bkz Mutabakat Tutanağı Madde 10

[3] Temsilcilerin –mazeretleri dışında- bir yılda gerçekleşen Platform Meclisi Toplantılarının 2/3’ne katılması gerekir.

[4] Platform Meclisi toplantı gününde hazır olanlar

[5] Bkz İçyönetmelik Madde 3

[6] Bkz İçyönetmelik Madde 4

[7] İçyönetmelik Madde 5

[8] Bkz İçyönetmelik Madde 6


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gikap/public_html/wp-includes/functions.php on line 3413